Czy zakup kasku do firmowego motocykla stanowi koszt podatkowy?

Gdy przedsiębiorca może wykazać że, zakup motocykla służy jego działalności gospodarczej nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Inaczej jest już w przypadku kasku, który choć jest niezbędny, by móc bezpiecznie przemieszczać się firmowym motocyklem, nie może być kosztem podatkowym.

Gdy przedsiębiorca może wykazać że, zakup motocykla służy jego działalności gospodarczej  nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Inaczej jest już w przypadku kasku, który choć jest niezbędny, by móc bezpiecznie przemieszczać się firmowym motocyklem, nie może być kosztem podatkowym.

Do kosztów podatkowych zalicza się wydatki poniesione w celu nie tylko uzyskania, ale także zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu. Ponadto, należy pamiętać, że koszty te nie mogą być wyszczególnione w katalogu wyłączeń, zawartym w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki należy traktować indywidualnie
Można zatem przyjąć, że warunkiem pozwalającym na zakwalifikowanie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest fakt występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu. Oznacza to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Każdy poniesiony wydatek, poza tymi, które zostały wprost wyłączone, należy traktować indywidualnie, analizując czy spełnia następujące warunki:
•    został faktycznie poniesiony
•    pomiędzy wydatkiem, a uzyskanym przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy
•    brak wyszczególnienia poniesionego wydatku we wspomnianym katalogu wyłączeń
•    możliwość udokumentowania poniesionego wydatku
– przy czym obowiązek wykazania występującego związku spoczywa na podatniku.

Koszt związany z zakupem kasku ochronnego to wydatek o charakterze osobistym
Użytkowanie motocykla w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega powszechnym przepisom ruchu drogowego. W związku z tym, warunkiem obligatoryjnym, pozwalającym na jazdę na motocyklu, jest używanie kasku ochronnego, co wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym.  Zgodnie z tymi regulacjami kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Takie argumenty nie przekonują jednak fiskusa, który nie pozwala na zaliczenie zakupu do kosztów podatkowych, uznając, że podstawowym celem zakupu kasku jest ochrona zdrowia kierującego pojazdem, w związku z czym wydatek ten przejawia charakter osobisty. 

Wydatków o charakterze osobistym nie zalicza się do kosztów podatkowych
W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi „uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej w trakcie jazdy motocyklem odzieży i kasku. (…) zakup kasku oraz odzieży ochronnej służącej do jazdy motocyklem ma na celu ochronę zdrowia użytkownika. Bezpośrednim celem tego rodzaju zakupów jest więc ochrona zdrowia”. W konsekwencji, tego rodzaju wydatki nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (interpretacja indywidualna z 08.06.2012 r., nr IPTPB1/415-160/12-4/AG).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *