Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TAX CARE

§1 Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Internetowego Tax Care oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez TAX CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303939, REGON 141315705, NIP 5213480707, której kapitał zakładowy wynosi 6 000 000 zł (opłacony w całości), a w szczególności określa warunki zawierania przez Zamawiającego Umowy Ramowej, Umowy Produktowej oraz Zlecenia Usługi w formie elektronicznej za pomocą Formularza Online udostępnionego na stronie https://zamow.taxcare.pl/.
 • Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Internetowego Tax Care oraz usługi opisanej w części II niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 • Regulamin oraz dokumenty związane z zawarciem Umowy dostępne są w trakcie wypełniania Formularza Online oraz na stronie internetowej htts://taxcare.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tych dokumentów przed, jak i w trakcie zawierania Umowy.
§2 Definicje
 • Użyte w Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:
  • Formularz Online – formularz elektroniczny dostępny na stronie https://zamow.taxcare.pl/., służący do zawarcia Umowy z Tax Care w formie elektronicznej;
  • Informacja o zawarciu Umowy – wiadomość e-mail informująca o zawarciu Umowy za pośrednictwem Formularza Online, z podsumowaniem wybranej oferty;
  • Oferta – Usługa lub zestaw Usług opisane na stronie https://taxcare.pl/, które mogą być przedmiotem Umowy zawartej w formie elektronicznej;
  • Potwierdzenie zawarcia Umowy – wiadomość e-mail zawierająca wszystkie niezbędne informacje dotyczące Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza Online, w tym sama Umowa;
  • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego Tax Care;
  • Tax Care – Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewska 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303939, REGON 141315705, NIP 5213480707, której kapitał zakładowy wynosi 6 000 000 zł (opłacony w całości);
  • Umowa – Umowa Ramowa, Umowa Produktowa oraz Zlecenie Usług;
  • Umowa Produktowa – umowa zawarta między Tax Care a Zamawiającym w przedmiocie świadczenia wybranych Usług Podstawowych;
  • Umowa Ramowa – Umowa ramowa o świadczenia usług zawarta pomiędzy Zamawiającym a Tax Care;
  • Serwis Internetowy Tax Care – serwis tematyczny Tax Care znajdujący się pod adresem https://taxcare.pl/ poświęcony tematyce biznesowej, finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej, w którym przedstawione i opisane zostały Usługi oraz zamieszczony został odnośnik do Formularza Online;
  • Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu Internetowego Tax Care w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
  • Zamawiający – podmiot, który dokonuje zawarcia Umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza Online;
  • Zlecenie Usług – oświadczenie woli Zamawiającego, na podstawie którego Zamawiający zleca Tax Care świadczenie Usług Biznesowych.
§3 Określenie zasad dostępu użytkowników do zasobów
Serwisu Internetowego Tax Care
 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Internetowego Tax Care przez Użytkownika oraz zawierania Umowy w formie elektronicznej przez Zamawiającego za pomocą Formularza Online. Usługa polega na udostępnieniu Zamawiającemu Formularza Online służącego do zawarcia Umowy.
 • Dostęp do zasobów Serwisu Internetowego Tax Care nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu Internetowego Tax Care.
 • Celem skorzystania z Serwisu Internetowego Tax Care oraz Formularza Online, Użytkownik/Zamawiający winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Tax Care:
  • dostęp do sieci Internet;
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
  • korzystanie z jednej z rekomendowanych przeglądarek internetowych tj. Firefox 24, Internet Explorer 8, Chrome 25, Opera 12, Safari 5 lub ich nowszych wersji;
  • systemy informatyczne Użytkownika/Zamawiającego powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
§4 Warunki świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu
Internetowego Tax Care
 • Tax Care zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 • Tax Care świadczy usługi na rzecz Zamawiającego oraz umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Internetowego Tax Care w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Zamawiający/Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Tax Care następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Tax Care lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Tax Care ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług oraz działania Serwisu Internetowego Tax Care, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Tax Care nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług oraz działaniu Serwisu Internetowego Tax Care wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Tax Care.
 • Niezależnie od powyższego Tax Care ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Tax Care nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 • Tax Care zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika/Zamawiającego niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 • Informacje dotyczące Usług przedstawione przez Tax Care w Serwisie Internetowym Tax Care nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Tax Care oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu Internetowego Tax Care są zbierane i redagowane z należytą starannością.
 • Tax Care nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika/Zamawiającego podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu Internetowego Tax Care.
§5 Usługa zawarcia umowy w formie elektronicznej
 • W celu zawarcia Umowy w formie elektronicznej, Zamawiający powinien łącznie:
  • zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;
  • dokonać wyboru Oferty;
  • zapoznać się z udostępnionymi za pośrednictwem Formularza Online dokumentami, opisującymi prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Tax Care związane ze świadczeniem przez Tax Care Usług na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym z wybranej przez Zamawiającego Oferty;
  • wypełnić dane w Formularzu Online;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • zapłacić za Umowę poprzez system płatności online.
 • Zawarcie Umowy w formie elektronicznej następuje z chwilą zaksięgowania przez Tax Care płatności przez Zamawiającego zamówienia.
 • Po zawarciu Umowy, Tax Care przesyła Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w Formularzu Online Informację o zawarciu Umowy.
 • Niezależnie od informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Tax Care, przed rozpoczęciem świadczenia Usług prześle Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w Formularzu Online Potwierdzenie zawarcia Umowy.
§6 Prawa własności intelektualnej
 • Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie Internetowym Tax Care oraz będących składnikiem Usług, przysługują Tax Care lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Tax Care na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie Internetowym Tax Care oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 • Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Serwisie Internetowym Tax Care nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Tax Care.
§7 Postępowanie reklamacyjne
 • Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu Tax Care, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: reklamacje@taxcare.pl.
 • Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 • Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Zamawiającego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 • Tax Care dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Tax Care. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Tax Care zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
§8 Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Tax Care z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 45.
 • Z powołanym w Tax Care Inspektorem Ochrony Danych Klient może się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Tax Care (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@taxcare.pl.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Tax Care, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Tax Care,
  • w celu podjęcia na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia Umowy oraz w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy (jeśli życzeniem Klienta będzie zawarcie Umowy z Tax Care) – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania tej Umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Klienta korespondencji),
  • w celu wypełnienia przez Tax Care obowiązków prawnych spoczywających na Tax Care w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Tax Care, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Tax Care,
  • w sytuacji niewywiązywania się z Umowy (o ile dojdzie do jej zawarcia) także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Tax Care, jakim jest dochodzenie roszczeń,
  • w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez Klienta oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
  • w celu analitycznym oraz badania satysfakcji Klienta – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Tax Care, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Tax Care produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia Klienta.
 • Dane Klienta nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub biur informacji gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie), chyba, że na podstawie odrębnej zgody Klienta, podmiotom powiązanym kapitałowo z Tax Care. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Tax Care, z którymi Tax Care współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Klientem Umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 • Dane Klienta przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji, np. księgowo – podatkowej oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Klienta (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Tax Care zastosuje wobec danych Klienta wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze co najmniej raz w roku.
 • Klient – stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w sytuacji ich przetwarzania przez Tax Care na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care, np. w celach marketingowych (w tym do profilowania w tych celach).
 • Klient ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie Klienta.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Klientowi przez Tax Care oferty produktowej lub do zawarcia z Tax Care Umowy.
§9 Postanowienia końcowe
 • Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.
 • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika/Zamawiającego poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://taxcare.pl/.
 • Tax Care zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://taxcare.pl/ i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 • O zmianie Regulaminu Tax Care każdorazowo poinformuje w Serwisie Internetowym Tax Care.
 • Korzystanie przez Użytkownika/Zamawiającego z Serwisu Informatycznego Tax Care po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: