Jak rozliczyć ZUS pracowników?

Składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawą naliczania są wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy zaliczane są do kosztów na zasadzie memoriałowej. W niektórych sytuacjach w grę wchodzi także metoda kasowa.

Składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawą naliczania są wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy zaliczane są do kosztów na zasadzie memoriałowej. W niektórych sytuacjach w grę wchodzi także metoda kasowa.
 
Składki ZUS kosztem na zasadzie memoriałowej…

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez pracodawcę stanowiąkoszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:
 
1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (do 15 następnego miesiąca);

2)z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

… z wyjątkiem sytuacji, gdy stosujemy zasadę kasową


W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o PIT, czyli zasadę kasową.

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych opłacanych przez pracodawcę składek ZUS uzależniony jest więc od terminowej wypłaty wynagrodzenia i terminowej wpłaty składek ZUS. Przedsiębiorcy, którzy wypłacają wynagrodzenia w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne (np. wynagrodzenie za styczeń wypłacane jest w styczniu) i jednocześnie wpłacający składki ZUS w ustawowym terminie (do 15 lutego) koszt podatkowy z tytułu opłaconych składek zaewidencjonują w styczniu. Jeśli jednak składki ZUS zostaną odprowadzone zostaną po terminie (np. 16 lutego), kosztem będą dopiero w miesiącu faktycznej wpłaty (tj. w lutym).
 
Inaczej będzie w przypadku przedsiębiorców, którzy wypłacają wynagrodzenie w miesiącu następnym, np. za styczeń wynagrodzenie jest wypłacane w lutym. W takiej sytuacji składki ZUS będą kosztem miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, tj. stycznia, o ile zostaną zapłacone miesiąc wcześniej niż wymagają tego przepisy, czyli do 15 dnia miesiąca wypłaty wynagrodzeń, tj. w naszym przypadku do 15 lutego. Zapłata w terminie późniejszym powoduje, że kosztem będą w miesiącu faktycznej zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *