Ile dni ma urząd skarbowy na zwrot VAT-u?

Podczas rozliczania podatku od towarów i usług często zdarza się, że kwota podatku naliczonego przekracza wartość podatku należnego. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do otrzymania kwoty różnicy. Przepisy prawa podatkowego przewidują dwie formy ewentualnego zwrotu:
•    podatnik może obniżyć o wartość nadpłaty kwotę podatku należnego w następnym okresie lub
•    może zwrócić się do organu podatkowego o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy.
W zależności od wybranej przez podatnika formy rozliczenia nadpłaty urząd skarbowy jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki w ściśle ustalonych terminach.

60 dni na zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług

Zwrot różnicy podatku należnego, przysługujący podatnikowi, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia w urzędzie skarbowym, na rachunek bankowy podatnika wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Należy pamiętać, że przelewy dokonywane są tylko i wyłącznie na rachunki bankowe prowadzone przez banki posiadające siedziby na terytorium kraju, a także na rachunki podatnika w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Podatnik powinien wiedzieć, że w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do zasadności zwrotu podatku, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć wyżej wymieniony termin. Możliwe opóźnienia trwają zazwyczaj do czasu zakończenia procesu weryfikacji rozliczenia podatnika. W przypadku pozytywnego rezultatu weryfikacji zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, urząd skarbowy ma obowiązek wypłacić podatnikowi należną kwotę powiększoną o odsetki odpowiadające opłacie prolongacyjnej.
Ponadto warto podkreślić, że w przypadku wydłużenia terminu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług podatnik może w terminie 60 dni uzyskać zwrot, jednakże musi wraz z wnioskiem złożyć w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

180 dni na zwrot różnicy podatku naliczonego

Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju oraz niedokonujący sprzedaży opodatkowanej mogą także uzyskać zwrot kwoty podatku naliczonego, pod warunkiem że złożą umotywowany wniosek. Przewidziany w przepisach ustawy o VAT termin wynosi – tak jak w wypadku innych, opisanych wyżej zwrotów – 60 dni. Jednakże w sytuacji, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju, przysługuje mu, na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia tego terminu do okresu 60 dni w razie złożenia wraz ze stosownym wnioskiem odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego.

25 dni na zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług

Warto wspomnieć, że na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w terminie do 25 dni, licząc od daty złożenia rozliczenia podatkowego. Warunkiem przyjęcia tak krótkiego terminu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku VAT jest okoliczność, by kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikały z faktur, dokumentów celnych, deklaracji importowej, po uprzednim całkowitym uregulowaniu kwoty należności. Podobnie w sytuacji, gdy kwoty podatku naliczonego wykazywane w deklaracji wynikają z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca, pod warunkiem że w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *