Czy przychód z umowy zlecenia poniżej 200 zł trzeba wykazać w rocznym PIT?

Dochody otrzymywane z tytułu umowy zlecenie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatnik powinien zatem wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym. Wyjątek stanowią tu umowy, których wartość nie przekroczyła 200 zł.

Dochody otrzymywane z tytułu umowy zlecenie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatnik powinien zatem wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym. Wyjątek stanowią tu umowy, których wartość nie przekroczyła 200 zł.

Ostateczny termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej zbliża się wielkimi krokami. Upływa on w poniedziałek 30 kwietnia, czyli już za niecały miesiąc. Warto zatem wiedzieć jak dokonać rozliczenia dochodów uzyskanych w drodze umów cywilnoprawnych, jakimi są popularne obecnie umowy zlecenie.

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy zlecenie

Podatnik powinien pamiętać o tym, że dochód uzyskany w drodze zawartej umowy cywilnoprawnej zasadniczo podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a w związku z tym koniecznym jest wykazanie go na formularzu rozliczeniowym PIT-37 albo PIT-36. W tym celu zleceniodawca zobowiązany jest do wystawienia i przesłania zleceniobiorcy informacji dotyczącej kwoty uzyskanego przychodu wraz ze wskazaniem kwoty zaliczki na podatek dochodowy, jak również składek, które zostały od niego pobrane w trakcie roku podatkowego. To na podstawie formularza informacyjnego PIT-11, bo o nim mowa, dokonuje się stosownych rozliczeń rocznych.

Umowy do 200 zł bez PIT-11

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy zlecenie, gdy nie została ona zawarta między pracownikiem i pracodawcą, a kwota należności nie przekracza wartości 200 zł. W takiej sytuacji, podatnik nie otrzyma od swojego zleceniodawcy informacji PIT-11, na podstawie której powinien wypełnić zeznanie roczne. Taka sytuacja może wydać się podejrzana, gdyż wielu zleceniobiorców nie zdaje sobie sprawy, że w momencie, gdy zlecona czynność została wyceniona na kwotę nie przekraczającą wartości wspomnianych już 200 zł, przychód ten nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tylko jest obciążony ryczałtem w wysokości 18% przychodu. Warto przy tym pamiętać, że zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest bezpośrednio przez zleceniodawcę, co zwalnia z obowiązku rozliczeniowego zleceniobiorcę. Oznacza to, że taki przychód nie tylko nie będzie wymagał od podatnika obliczenia stosownej wartości zobowiązania względem organu podatkowego, ale także wykazania go w deklaracji podatkowej.

Istotne zmiany w sposobie rozliczania przychodów z umów cywilnoprawnych

Rozważając temat rozliczeń podatkowych związanych z przychodami uzyskanymi na skutek zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym, warto wspomnieć o istotnych zmianach jakie zaszły od początku 2011 roku. Do tej pory, w sytuacji, gdy suma należności określonych w umowach zawartych z jednym zleceniodawcą w jednym miesiącu przekroczyła wartość 200 zł, przychód ten był opodatkowany na zasadach ogólnych, niezależnie od tego na jakie kwoty opiewała każda z zawartych umów.  Wynikało to z faktu, iż łączna suma przychodu była wyższa niż owe 200 zł.

Obecnie, w odniesieniu do tego rodzaju umów nie obowiązuje już limit miesięczny. Oznacza to, że ilość czy też łączna wartość umów zleceń zawartych w danym miesiącu, nie wpływa na sposób rozliczenia podatku dochodowego. Każda z nich jest bowiem objęta ryczałtem na podatek dochodowy, gdy jej wartość nie przekroczy kwoty 200 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *