Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Jak przygotować analizę SWOT?

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem działalności gospodarczej, albo myślisz o rozwinięciu swojego biznesu, skorzystaj z analizy SWOT. Pozwoli ci uporządkować informacje o branży, konkurencji i posiadanych zasobach, zidentyfikować mocne i słabe strony przedsięwzięcia i wybrać możliwe kierunki działania.

Analiza strategiczna SWOT polega na zestawieniu silnych i słabych stron planowanych działań oraz szans i zagrożeń na rynku.

 

Po co robić Analizę SWOT? 

 

Zwykle dołączana jest do biznesplanu, gdyż ułatwia ocenę szans na powodzenie przedsięwzięcia i stanowi niezbędny dokument przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie. Z powodzeniem bywa stosowana także przez firmy, które szukają możliwości rozwoju, chcą zmienić profil działalności, zweryfikować strategię czy usprawnić funkcjonowanie.

 

SWOT to akronim wyrazów: Strenghts (ang. mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) oraz Threats (zagrożenia). Mocne i słabe strony dotyczą zwykle sytuacji wewnętrznej planowanego przedsięwzięcia, szanse i zagrożenia – jego otoczenia rynkowego.

 

  • Mocne strony – to umiejętności lub możliwości, które decydują o rozwoju biznesu i uzyskaniu przewagi nad konkurencją; np. znajomość branży, niski koszt wynajmu biura, motywacja zespołu, atrakcyjność cen, innowacyjność, baza kontaktów.
  • Słabe strony – to brak umiejętności lub możliwości, które utrudnią lub uniemożliwią osiąganie zakładanych celów; np. brak doświadczonych pracowników, mało znana marka, wysoki koszt księgowości, nietrwałość łańcucha dostaw, brak akredytacji itp.
  • Szanse – to czynniki, które mogą przyczynić się do lepszych wyników i sukcesu firmy; np. słaba konkurencja, nowe rynki zbytu, nowe trendy, moda.
  • Zagrożenia – to czynniki, które mogą potęgować trudności i uniemożliwiać osiąganie celów; np. bariery wejścia na rynek, zmiana cen surowców, planowana zmiana przepisów, wzrost kosztów transportu.

 

Analiza konkretnych czynników

 

Kiedy przygotowujesz analizę SWOT musisz uwzględnić wszystkie czynniki. Powinny one być – w miarę możliwości – rozłączne wobec siebie. To znaczy, że jeżeli np. jedną z mocnych stroną jest duży kapitał, to duży budżet na reklamę wynika z tego faktu, a nie jest kolejną mocną stroną. Po ujęciu wszystkich istotnych czynników w każdej z grup, przypisz im określoną wagę. Weź pod uwagę ich wkład w powodzenie przedsięwzięcia. Pamiętaj, że  suma wagi wszystkich czynników z każdej z grup jest taka sama.

 

Następnie przeanalizuj je – wykorzystaj mocne strony przedsięwzięcia i spróbuj znaleźć rozwiązania dla słabych stron. Przy analizie SWOT pomocne mogą okazać się odpowiedzi na pytania:

  • Czy mocna strona pozwala wykorzystać szansę? Czy pomaga zmniejszyć zagrożenie?
  • Czy słaba strona ogranicza szansę? Czy potęguje dane zagrożenie?

 

Możesz też wyjść od szans i zagrożeń w otoczeniu, a następnie zestawić je z mocnymi i słabymi stronami przedsięwzięcia. Wówczas mówimy o analizie TOWS (ze względu na zmianę kolejności analizowanych czynników). W tym przypadku pomocne mogą okazać się odpowiedzi na pytania:

  • Czy dana szansa wzmacnia silną stronę przedsięwzięcia? Czy pozwala zniwelować jego słabą stronę?
  • Czy zagrożenie ogranicza silną stronę? Czy wzmacnia słabą stronę?

 

Obydwa sposoby analizy (SWOT i TOWS) uzupełniają się wzajemnie, dlatego wskazane jest stosowanie każdego z nich.

Zespół Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: