Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

W jaki sposób można dochodzić należności?

Kontrahent nie reguluje zobowiązań na czas? Wezwania i ponaglenia zapłaty, nie przynoszą skutku? Warto sięgnąć po bardziej formalne sposoby dochodzenia roszczeń – od działań polubownych, mediacji czy arbitrażu, aż po wkroczenie na drogę sądową.

 

Ugoda pozasądowa i sądowa

Przede wszystkim, nie zawsze trzeba wkraczać na wojenna ścieżkę. Warto zastanowić się nad działaniami, które z jednej strony zapewnią zwrot należności, a z drugiej – zachowanie poprawnych relacji z kontrahentem. Takimi instrumentami są:

  • Ugoda pozasądowa – umowa cywilnoprawna (jej zawarcie w trakcie procesu powinno łączyć się z wycofaniem powództwa), na podstawie której strony czynią wzajemne ustępstwa, np. dłużnik uznaje wielkość długu, a wierzyciel rezygnuje z części odsetek. Ugoda pozasądowa nie stanowi tytułu egzekucyjnego.
  • Ugoda sądowa – zawierana przed sądem, który orzeka w sprawie. Stanowi tytuł egzekucyjny, który umożliwia (po nadaniu mu klauzuli wykonalności) wszczęcie egzekucji komorniczej.

Mediacja i arbitraż

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, którymi są mediacja lub arbitraż.

Celem mediacji jest stworzenie warunków do rozmów i negocjacji. Strony mimo nieporozumień chcą osiągnąć porozumienie, a także utrzymać dobre relacje i możliwość współpracy w przyszłości. Mediacja ma moc prawną ugody sądowej (po zatwierdzeniu przez sąd), a po nadaniu jej klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym. Strony mogą zwrócić się o mediacje zarówno przed rozpoczęciem postępowania jak i w jego trakcie (może to uczynić sąd).

Uwaga! W przypadku skierowania stron do mediacji przez sąd, zawarcie ugody musi nastąpić w terminie 30 dni. W przeciwnym wypadku wyznacza się termin rozprawy.

Arbitraż to forma rozstrzygnięcia, w której strony decydują o wyborze konkretnego sądu i arbitrów. Sądy arbitrażowe funkcjonują w oparciu o własne regulaminy i prowadzą listy arbitrów. Arbitrzy znają realia rynkowe, wymogi związane z prowadzeniem biznesu oraz specyfikę danej branży. Wyrok takiego sądu jest tytułem egzekucyjnym. O arbitraż strony mogą zwrócić się przed skierowaniem sprawy do sądu.

Rodzaje postępowań

Jeśli próby polubownego załatwienia sprawy okazałyby się nieskuteczne, pozostaje droga sądowa. W zależności od dowodów, można zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu:

  • nakazowym – zalecane jeżeli przedsiębiorca posiada dokumenty, które potwierdzają dług (faktury VAT, weksle, pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu). Postępowanie nakazowe kończy się wydaniem nakazu zapłaty, który jest jednocześnie zabezpieczeniem roszczenia,
  • upominawczym – stosowany w przypadku braku dokumentów, niezbędnych przy postępowaniu nakazowym. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym i bierze pod uwagę tylko okoliczności i dowody zgłoszone w pozwie,
  • uproszczonym – gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy złotych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU lub e-sąd) jest stosowane w sprawach, nie wymagających postępowania dowodowego. Sądem właściwym dla tej formy jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny.

E-sąd to m.in. niższe koszty postępowania – w zwykłym postępowaniu opłata od pozwu wynosi 5 proc. wartości sporu, w EPU zaś, 1,25 proc. (jednak nie mniej niż 30 zł). Postępowanie jest szybsze, a nakaz zapłaty można uzyskać w ciągu kilku dni. Nakaz zapłaty, jak i klauzula wykonalności wydane przez e-sąd mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym sądu.

Zespół Tax Care

 

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: