Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Spółka z o.o. spółka komandytowa – dlaczego warto?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp. k.) staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia biznesu wybieraną przez polskich przedsiębiorców. Mimo wzrostu zainteresowania w dalszym ciągu jest to konstrukcja budząca pewne wątpliwości, jeśli chodzi o przepisy.

Zacznijmy od przybliżenia informacji dotyczących samej spółki komandytowej, ponieważ w sp. z o. o. sp. k. odgrywa przeważającą rolę. Jest to spółka osobowa, może zostać założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób (fizycznych i/lub prawnych) i powstaje z chwilą wpisu do rejestru. W myśl art. 102 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Jest to jedna z charakterystycznych cech tego rodzaju spółki. Ustawodawca, wymieniając dwa rodzaje wspólników w spółce komandytowej, miał na myśli zróżnicowanie ich charakteru prawnego w spółce.

Podział ról w spółce komandytowej

Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Komplementariusz nazywany jest więc wspólnikiem aktywnym, natomiast rolę wspólnika pasywnego pełni komandytariusz, który nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Zgodnie z art. 111 K.S.H. komandytariusz odpowiada bowiem za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty, tzw. sumy komandytowej – wolny jest natomiast od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu. W odniesieniu do art. 118 § 1 K.S.H., komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik, a co za tym idzie, jeśli dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia.

Najprościej rzecz ujmując sp. z o.o. sp. k., to po prostu spółka komandytowa, w której jednym ze wspólników (komplementariuszem), czyli de facto reprezentantem, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik tej spółki z o.o. lub też inna osoba fizyczna.

Według przepisów K.S.H. prawo reprezentacji sp. z o.o. sp. k. przysługuje tylko komplementariuszom, jeśli umowa spółki nie zawiera innych ustaleń, komandytariusz nie ma obowiązku prowadzenia spraw sp. z o.o. spółki komandytowej. Komplementariusz będący sp. z o.o., jak każda osoba prawna będzie działał przez swoje organy, natomiast rola komandytariusza sprowadzać się będzie do reprezentowania spółki jedynie w charakterze pełnomocnika. Wybierając takiego rodzaju konstrukcję prawną mamy możliwość powierzenia zarządu spółką osobom trzecim, zarówno spoza grona wspólników spółki komandytowej, jak i wspólników spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz spółki komandytowej, staje się wspólnikiem spółki komandytowej, odpowiadającym za wszelkie zaciągnięte zobowiązania bez ograniczeń. Podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma możliwości faktycznego wyłączenia jednego ze wspólników z udziału w zyskach generowanych przez spółkę, natomiast przepisy K.S.H. przewidują sposobność wyłączenia niektórych wspólników z udziału w stratach. Zyski z tytułu prowadzonej działalności powinny pozostawać w spółce komandytowej a nie w sp. z o.o. Podział zysków, jaki przypadnie komplementariuszom oraz to w jakiej części przypadnie komplementariuszowi determinują zapisy umowy spółki.

Co z nazwą spółki komandytowej?

Sama nazwa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” wynika z przepisów prawnych, a konkretniej z artykułu 104 §1 K.S.H., który wymaga, żeby w nazwie spółki komandytowej zawarte zostało nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka kapitałowa”. Jeżeli jedynym komplementariuszem jest spółka z o.o., nazwa spółki komandytowej musi zawierać w sobie pełną nazwę komplementariusza.

Jakie są podatki w spółce komandytowej? – korzyści na gruncie PIT

Zaletą sp. z o. o. sp. k. jest ograniczenie odpowiedzialności osób fizycznych za zobowiązania spółki, ponieważ jeśli funkcję komplementariusza pełni spółka z o.o., majątek osób fizycznych nie jest de facto zagrożony. Ponadto, dodatkową korzyścią jest kwestia wyeliminowania zjawiska tzw. podwójnego opodatkowania, jakie spotykamy przy spółkach kapitałowych oraz spółce komandytowo – akcyjnej. Osoba fizyczna będąca komandytariuszem może rozliczyć się zarówno na skali ogólnej, jak i z zastosowaniem stawki liniowej 19%. Natomiast spółka z o.o. będąca komplementariuszem będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych od tej części zysku, jaki na nią przypadnie w spółce komandytowej.

Droższa rejestracja

Wśród wad spółki z o.o. spółki komandytowej możemy zauważyć poniesione przez przedsiębiorcę dodatkowe koszty, np. przy rejestracji podmiotu, ponieważ najpierw należy zarejestrować spółkę z o.o., a następnie spółkę komandytową z udziałem tej spółki z o.o. Natomiast nie możemy mówić o zjawisku podwójnej rejestracji w sytuacji przekształcania już funkcjonującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę z o.o. spółkę komandytową. Ponadto, większe koszty generuje konieczność prowadzenia odrębnej księgowości dla obydwu spółek z osobna, a także opłaty notarialne, jak i opłaty związane ze zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo, jeżeli komandytariuszem spółki jest osoba fizyczna, to musi ona odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Oczywiście wybór formy prawnej działalności gospodarczej zależy od samego przedsiębiorcy oraz jego indywidualnej wizji prowadzenia biznesu.  Rodzaj powyższej spółki nie jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorcy, ale jest jednym z wariantów, nad którym warto się zastanowić, zakładając czy rozbudowując swoją firmę.

Dawid Różański, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: