Komunikat Likwidatora do Klientów z dnia 08 października 2020 r.
Komunikat dla Klientów ×

Split payment od 1 lipca!

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Ministerstwo Finansów podkreśla, że celem wprowadzenia tego mechanizmu jest przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym poprzez eliminowanie ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Kogo dotyczy split payment?

Split payment ma charakter dobrowolny. Jednakże to nie sprzedawca decyduje, czy skorzysta z tego mechanizmu, tylko nabywca, który decyzję taką podejmował będzie przy dokonywaniu zapłaty przelewem. Podmiot dokonujący płatności z użyciem split payment będzie miał pełną dobrowolność – może wybierać kontrahentów, wobec których będzie stosował ten mechanizm. Split payment ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (podatnikami).

Na czym polega system podzielonej płatności – split payment?

System podzielonej płatności split payment polega na tym, że płatność za usługę/dostawę towarów będzie dokonywana na minimum dwa rachunki bankowe sprzedawcy:

 1. rachunek VAT,
 2. rachunek bieżący.

Banki zobowiązane zostały do założenia takiego VAT-owskiego konta każdej polskiej firmie. Otwarcie rachunku VAT dla firmy nie wymaga zawarcia żadnej odrębnej umowy. Przedsiębiorcy po prostu poinformowani zostaną o założeniu takiego rachunku.

W związku z tymi zmianami od 1 lipca 2018 r. banki udostępniły nowe rodzaje przelewów bankowych. Przelewy takie dostępne będą na razie wyłącznie w polskiej walucie – przelewy w innych walutach nie będą dokonywane z użyciem tego mechanizmu.

W bankowych szablonach płatności dostępne są nowe pozycje:

 • numer faktury,
 • NIP nabywcy,
 • kwota brutto płatności (może to być część lub całość należności wynikającej z faktury),
 • kwota podatku, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności (może to być część lub całość podatku wynikającego z faktury).

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany do faktur z wykazaną kwotą podatku – zatem ma zastosowanie do faktur krajowych, ale tylko takich, na których wykazano podatek VAT według stawek – 5%, 8%, 23%. Nie można go stosować do faktur objętych odwrotnym obciążeniem (np. przy robotach budowlanych).

Płatność dokonywana w procedurze podzielonej płatności może dotyczyć tylko jednej faktury. Wykluczone jest zbiorcze regulowanie jednym komunikatem przelewu np. kilku faktur.

W przypadku, gdy przez pomyłkę na własny rachunek VAT otrzymamy przelew dotyczący obcej faktury (wystawionej przez innego podatnika) musimy niezwłocznie zwrócić tę kwotę, dokonując przelewu bądź na rachunek podatnika wykazanego na fakturze (o ile mamy taką informację), bądź na rachunek podatnika, od którego płatność otrzymaliśmy. Jest to o tyle istotne, że do momentu zwrotu ponosimy solidarną odpowiedzialność za kwotę podatku wraz z dostawcą/świadczeniodawcą za nierozliczony przez niego podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług (maksymalnie do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT).

Mimo, że środki zgromadzone na rachunku VAT są własnością przedsiębiorcy, to jednak zakres dysponowania tymi środkami ograniczony jest przepisami ustawy. Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć środki z tego rachunku jedynie na dwa cele, tj.:

 1. na zapłatę podatku VAT wynikającego z faktur zakupu do swoich kontrahentów,
 2. na zapłatę zobowiązania z tytułu podatku VAT, wynikającego z deklaracji podatkowej, na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik nie może uregulować z rachunku VAT zobowiązania podatkowego innego niż z tytułu podatku od towarów i usług.

W przypadku natomiast, gdy na rachunku VAT powstanie nadwyżka środków, wówczas jakikolwiek przelew tych środków na inne cele może zostać dokonany po uprzednim uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego. W tym celu podatnik będzie obowiązany do złożenia pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie zgromadzonych środków na rachunku VAT na inny rachunek bankowy. We wniosku należy wskazać wysokość kwoty, jaka ma zostać przelana oraz numer rachunku, którego wniosek dotyczy.

Naczelnik wydaje odpowiedź w drodze postanowienia w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku i przekazuje postanowienie podatnikowi, a informację o postanowieniu przekazuje odpowiednio do banku, który prowadzi rachunek VAT podatnika.

W przypadku, gdy podatnik posiada zaległości podatkowe w podatku naczelnik urzędu skarbowego może odmówić wyrażenia zgody na przelew środków odpowiadających zaległości podatkowej wraz z odsetkami istniejącymi na dzień wydania tego postanowienia. Odmowę możemy uzyskać również w sytuacji, gdy w ocenie organu zachodzi obawa, że podatnik nie ureguluje w przyszłości podatku.

Korzyści ze split payment

Wprowadzenie ww. regulacji wiąże się również z wprowadzeniem systemu zachęt dla podatników. U podatników, którzy będą stosowali mechanizm podzielonej płatności:

 • do zwrotu różnicy podatku stosuje się przyśpieszony termin zwrotu (25 dni), bez możliwości jego przedłużenia przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji zwrotu,
 • można obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego, którego zapłata następuje w całości z rachunku VAT, jeśli podatnik dokona jej przed upływem terminu zapłaty (skonto podatkowe, wyliczane według specjalnego wzoru),
 • nie stosuje się podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (pod pewnymi warunkami),
 • do wysokości kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury, która została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie stosuje się przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty VAT przez sprzedawcę oraz przepisów dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego spowodowanego np. zaniżeniem zobowiązania podatkowego w deklaracji VAT.

Mimo stworzenia ww. listy zachęt, nie przynoszą one podatnikom istotnie odczuwalnych korzyści. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności może natomiast wpłynąć  na obniżenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, ze względu na utrzymywanie części środków pieniężnych na rachunku VAT.

Magdalena Flis, doradca podatkowy, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: