Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Pełna księgowość – kto może, a kto musi ją stosować?

Najbardziej precyzyjnym, ale jednocześnie skomplikowanym systemem ewidencyjnym, jest pełna rachunkowość. Dostarcza kompletnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Kto ma obowiązek, a kto może ją prowadzić?

 

Pełna rachunkowość dla spółek

Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów od początku działalności mają spółki:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjne,
 • komandytowo-akcyjne,
 • komandytowe,

Obowiązek taki mają również:

 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekraczają równowartość 2 mln euro (8 mln 559 tys. zł według kursu NBP z 2 października 2018 roku).

Przedsiębiorca, który osiąga obroty netto w niższej wysokości, także może zdecydować się na pełną księgowość. Wówczas informuje o tym Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Jeżeli firma zatrudnia biuro rachunkowe, które ma prowadzić księgi poza jej siedzibą, powiadamia US o miejscu ich prowadzenia w ciągu 15 dni.

Pełna rachunkowość oznacza większą ilość obowiązków księgowych niż przy prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR). W zamian przedsiębiorca uzyskuje pełniejsze informacje o stanie przedsiębiorstwa.

Chodzi przede wszystkim o informacje dot.:

 • majątku,
 • prowadzonych inwestycji,
 • należności,
 • zobowiązań,
 • przychodów,
 • kosztów,
 • wyniku finansowym na poszczególnych obszarach.

Księgi rachunkowe

Pełna rachunkowość obejmuje prowadzenie:

 • dziennika – do zapisu w porządku chronologicznym danych o prowadzonych operacjach;
 • księgi głównej – do zapisu danych o zdarzeniach, w ujęciu systematycznym zgodnie z zasadą podwójnego zapisu;
 • ksiąg pomocniczych – do uszczegółowienia i uzupełnienia zapisów kont księgi głównej;
 • zestawień obrotów i sald księgi głównej, zestawienia sald ksiąg pomocniczych
 • wykazu aktywów i pasywów – tzw. inwentarza

Księgi rachunkowe można prowadzić również w formie elektronicznej. Obowiązek ich  przechowywania to 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.

Sprawozdanie finansowe

Zarówno przedsiębiorstwa, które mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości, jak i te, które dobrowolnie wybrały tę formę ewidencjonowania, mają obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego.

Podatnicy, którzy nie są wpisani do KRS, a są zobowiązani do  sporządzenia  sprawozdania finansowego, składają je do U.S do 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (art.27 ust.2 u.o.p.d. osób prawnych).   Z kolei zeznanie o wysokości dochodu-straty należy złożyć do końca trzeciego m-ca następnego roku.

Spółki wpisane do KRS składają sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie przygotowane jest w formie elektronicznej, wersja papierowa bądź  skan  są nieważne.

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: