Komunikat Likwidatora dla Klientów i byłych pracowników z dnia 14.04.2021 r.
Komunikat dla Klientów i byłych pracowników ×

Nowość w 2017 r. – sankcje dla VAT-owców

Odsetki dla spóźnialskich, grzywny i mandaty dla naruszających prawo podatników – to wszystko już jest. Od nowego roku fiskus będzie dysponował dodatkowymi sankcjami za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług.

Aktualnie podatnik może zostać ukarany np. karą pieniężna za nieprowadzenie kasy fiskalnej w wysokości 30% kwoty VAT-u niewprowadzonego na kasę. Musi się też liczyć z możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe na mocy kodeksu karnego skarbowego.

Są też kary wymierzane zgodnie z Ordynacją podatkową za niedotrzymywanie terminów płatności podatków, tj. za zaległość podatkową. To odsetki za zwłokę w wysokości – dla zwłoki powstałej w 2016 r.:
– stawki podstawowej – 8-proc.
– stawki obniżonej – 4-proc.
– stawki podwyższonej – 12-proc. Ta funkcjonuje od niecałego roku i przeznaczona jest wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług, które przekraczają 9250 zł (5-cio krotność aktualnego minimalnego wynagrodzenia) – czyli w głównej mierze dotyka wyłudzeń.

Na tym tle rząd, idąc za ciosem podwyższonych kar za wyłudzenia w VAT, wprowadza kolejne obostrzenia dla oszustów, i wracając do pomysłu sprzed lat, dodaje w Dziale XI „Dokumentacja” ustawy o VAT Rozdział 5. „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Kryją się w nim dodatkowe kary dla VAT-owców, których deklaracje podatkowe (lub ich brak) oraz wystawione faktury za okresy od 1 stycznia 2017 r. będą budziły wątpliwości. We wtorek Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o VAT i jest już ona na ostatniej prostej do podpisu prezydenta.

30% fałszywej kwoty

Od nowego roku naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli podatkowej będzie mógł nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT albo 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy czy VAT-u naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe. Skorygowanie błędu może zmniejszyć stawkę z 30% do 20%.

Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że VAT-owiec w złożonej deklaracji wykazał:
– kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
– zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego wyższy od kwoty należnej,
– różnicę podatku do obniżenia za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
– zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego, lub różnicę do obniżenia za następne okresy, a powinien był wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie na konto urzędu skarbowego.

Poza tym sankcja 30-proc. dotknie też tych, którzy nie złożyli deklaracji VAT-owskiej i nie wpłacili należnego fiskusowi VAT-u. Pamiętajmy, że obecnie za ujawnienie przez organy podatkowe braku deklaracji lub wpłaty VAT-u grożą podwyższone odsetki za zwłokę.

100% wartości VAT-u z fałszywej faktury

Procent dodatkowego zobowiązania zwiększy się do 100% VAT-u naliczonego wynikającego z faktur, w przypadku stwierdzenia, że faktury z zawyżonym VAT-em naliczonym:
– zostały wystawione przez nieistniejący podmiot,
– stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
– zawierają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
– potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Powiązane tematy
×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: