Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Likwidacja działalności

O ile w każdym niemal momencie można wznowić działalność zawieszonej firmy, o tyle likwidacja działalności wiąże się z załatwieniem szeregu formalności m.in. w urzędzie skarbowym czy w ZUS-ie. A w przypadku gdy wróci chęć do prowadzenia interesów na własny rachunek – trzeba będzie po prostu założyć nową.

Wygaszenie umów z pracownikami

Jeżeli przedsiębiorca jest zdecydowany zakończyć działalność, powinien dopilnować, by terminy umów np. z kontrahentami, dostawcami czy pracownikami wygasły przed tą datą. Umowy z kontrahentami zazwyczaj zawierają klauzule co do okresu ich wypowiedzenia. W przypadku pracowników okres ten jest uzależniony od stażu pracy u konkretnego pracodawcy. Wypowiedzenia należy zatem złożyć na tyle wcześnie, by w dniu likwidacji działalności umowy już nie obowiązywały.

Wyrejestrowanie z ZUS

Zamknięcie firmy oznacza też konieczność wyrejestrowania w ZUS wszystkich ubezpieczonych (samego przedsiębiorcy, pracowników, osoby współpracujące, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny i członków rodziny pracowników). Powinno to nastąpić w ciągu siedmiu dni od zaprzestania działalności bądź wygaśnięcia umowy. Jeżeli w firmie zatrudnionych było mniej niż pięć osób – wyrejestrowania może dokonać w formie papierowej lub elektronicznej, w przypadku większej liczby osób za pośrednictwem programu Płatnik bądź ePłatnik.

Wykreślenie z CEIDG i REGON

Przedsiębiorca decydujący się na likwidację działalności gospodarczej, powinien złożyć wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),  automatycznie zostanie wówczas wyrejestrowany jako płatnik składek (ZUS). Wniosek do CEIDG można złożyć elektronicznie, listownie bądź osobiście w urzędzie miasta lub gminy (urzędach dzielnicowych) w terminie siedmiu dni od zaprzestania działalności gospodarczej.

W przypadku spółki cywilnej do likwidacji spółki konieczna jest zgoda wszystkich wspólników. Należy też wykreślić spółkę z rejestru REGON; pod wnioskiem powinni się podpisać wszyscy wspólnicy.

Remanent

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą bądź spółkę nieposiadającą osobowości prawnej musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej.

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) na dzień likwidacji działalności muszą sporządzić spis z natury (remanent) do celów PIT i dokonać wyceny składników majątku najpóźniej w ciągu 14 dni od jego dokonania. Wcześniej jednak o przeprowadzeniu takiego remanentu należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Podatnicy nieposiadający na stanie żadnych towarów, które obejmuje spis z natury, także są zobowiązani do jego sporządzenia. Wówczas wartość remanentu wynosi „0”.

Spis z natury do celów VAT

Jeżeli przedsiębiorca był jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, sporządza spis z natury, który prócz wszystkich towarów, od których miał prawo odliczyć VAT. Informację o przeprowadzeniu spisu powinien dołączyć do ostatniej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (za okres, na który przypada data likwidacji działalności).

Jeżeli przedsiębiorca korzystał z kasy fiskalnej, powinien złożyć raport z ostatniego dnia użytkowania, a następnie złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, zlecić ten odczyt i wyrejestrować kasę z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Kasa fiskalna po zakończeniu użytkowania bardzo rzadko ulega odsprzedaży.

Uwaga! Jeżeli w momencie zamykania firmy nie minęły trzy lata od dnia rozpoczęcia użytkowania kasy fiskalnej, należy zwrócić całą otrzymaną ulgę na jej zakup.

Obowiązki po likwidacji działalności

Po zakończeniu działalności, przedsiębiorca powinien zadbać o odpowiednie przechowywanie KPiR oraz wszelkich faktur czy rachunków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, za który dany dokument został sporządzony. Urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę także u tych przedsiębiorców, którzy zlikwidowali działalność.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli sprzedaż składników majątku likwidowanej firmy nastąpi przed upłynięciem sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność (lub spółkę niebędącą osobą prawną) dochód z jej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zespół Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: