Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Po co przedsiębiorcy biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który opisuje pomysł na działalność gospodarczą, sposób wejścia na rynek (bądź utrzymania się na nim) oraz możliwości finansowania przedsięwzięcia. Pozwoli określić cele, a także wyznaczyć czas na ich realizację i wybrać odpowiednie metody. Przy jego sporządzaniu niezbędna jest znajomość metod badania rynku, analizy i diagnozy ekonomiczno-finansowej.

Ułatwia planowanie

Biznesplan stanowi narzędzie planowania rozwoju biznesu i zarządzania nim. Pozwala zrozumieć cele i sposób ich osiągania, a także ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia. Służy też do potwierdzania lub weryfikacji zamierzeń przedsiębiorcy. Kiedy tworzysz biznesplan, możesz przemyśleć strategię działania bez podejmowania zbędnego ryzyka.

Dobry biznesplan:

• przedstawia pomysł na biznes,
• ułatwia odkrycie potencjalnych słabości, szans i zagrożeń dla firmy,
• wprowadza własne mierniki skuteczności działań,
• stanowi szansę na pozyskanie środków finansowych,
• ułatwia identyfikację okazji w prowadzeniu biznesu,
• pomaga w przystosowaniu się do zmian zachodzących na rynku,
• umożliwia ocenę zaangażowania członków zespołu i współpracowników.

Ogranicza ryzyko

Staranny, rzetelny i profesjonalny biznesplan pozwala przewidzieć zarówno etapy rozwoju firmy, jak i rozwój sytuacji na rynku. Firma może przygotować kilka wariantów działań i ograniczyć ryzyko porażki.

Biznesplan z precyzyjnie wyznaczonymi celami, wnikliwą analizą otoczenia rynkowego ułatwia pozyskanie środków finansowych (zarówno kredytów w bankach, środków unijnych, jak i finansowania przez anioły biznesu czy venture capital).

W zależności od celu, w jakim jest przygotowywany, musisz zwrócić uwagę na poszczególne jego części. Na przykład przy ubieganiu się o kredyt bankowy, skup się na analizie finansowej. Przy zmianie właściciela z kolei – pamiętaj o charakterystyce przedsiębiorstwa. Tak czy inaczej, gotowy biznesplan musi zawierać dane dotyczące biznesu i otoczenia konkurencyjnego firmy, a także sposobu finansowania działalności.

Elementy biznesplanu

Układ biznesplanu powinien wyglądać następująco:

• streszczenie (traktowane jako wizytówka i przygotowywane na końcu, zawiera najważniejsze elementy biznesplanu),
• charakterystyka przedsiębiorstwa (informacje o firmie, rodzaju działalności, właścicielach),
• charakterystyka produktu bądź usługi (m.in. cechy wyróżniające oraz m.in. sposób dystrybucji),
• informacje o zarządzie i innych pracownikach (m.in. opis ich kompetencji),
• analiza branży i konkurencji,
• marketing i sprzedaż (opis sposobu dotarcia do klientów),
• analiza SWOT (silne i słabe strony przedsięwzięcia, szanse i zagrożenia),
• analiza finansowa (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, przepływ środków),
• harmonogram,
• załączniki (np. informacje o strukturze firmy, wyniki badań rynkowych).

Biznesplan szybko się dezaktualizuje m.in. ze względu na zmianę sytuacji w firmie lub działania konkurencji. Dlatego jego przygotowanie nie może być działaniem jednorazowym. Biznesplan należy aktualizować w zależności od potrzeb, co parę miesięcy czy lat. Tym bardziej, że porównanie biznesplanów pozwala na określenie stopnia realizacji wyznaczonych celów.

Zespół Tax Care

Powiązane tematy
×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: