Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Otwierasz firmę? Zobacz, czy nie musisz prowadzić Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Można prowadzić ją samodzielnie, zatrudnić w tym celu księgową lub zwrócić się o pomoc do biura rachunkowego. Dla kogo PKPiR jest obowiązkowa i jakie są zasady jej prowadzenia?

Dla kogo PKPiR?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją księgową, która służy do ujmowania prowadzonych operacji w formie uproszczonej – dokumentuje przychody i koszty działalności (według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia rozchodów i przychodów). PKPiR umożliwia ustalenie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy i prawidłowe rozliczanie się z urzędem skarbowym.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów muszą wybrać podatnicy, którzy jednocześnie:

 • rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (według 18 proc. lub 32 proc. skali podatkowej) lub stawką podatku liniowego,
 • prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej,
 • osiągali w roku poprzednim przychody netto w wysokości równej lub niższej niż 2 mln euro.

PKPiR zakłada się na dzień 1 stycznia każdego roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności. Wówczas trzeba to zaznaczyć we wniosku do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeśli zamierzasz powierzyć prowadzenie księgi biuru rachunkowemu – powinieneś podać we wniosku jego nazwę.

Forma księgi

Przedsiębiorca musi prowadzić PKPiR według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów księguje się:

 • przychody (sprzedaży oraz inne),
 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty z nimi związane,
 • wynagrodzenia oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. opłaty za prąd, Internet, koszty szkoleń pracowniczych),
 • koszty prac badawczo-rozwojowych.

PKPiR można prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (tj. przy użyciu programów komputerowych). Jeśli prowadzisz księgi w formie elektronicznej, musisz:

 • posiadać pisemną instrukcję obsługi programu wykorzystywanego do prowadzenia Księgi,
 • korzystać z programu, który zapewni bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwi wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem Księgi,
 • przechowywać dane na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony,
 • udostępnić na żądanie fiskusa PKPiR w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_PKPiR.

Zapisy księgi

Zapisy w Księdze muszą być dokonywane w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.

Gdzie trzymać księgę?

Księga oraz dowody księgowe, na podstawie których dokonywane są w niej zapisy, powinny być przechowywane w miejscu wskazanym jako siedziba przedsiębiorstwa lub w miejscu wykonywania jego działalności, a w przypadku gdy prowadzi ją biuro rachunkowe – w miejscu prowadzenia lub przechowywania Księgi przez to biuro.

Księgi dodatkowe

 Wraz z PKPiR przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia:

 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 • indywidualnych kart przychodów pracowników (by prawidłowo ustalić zaliczki na podatek dochodowy),
 • ewidencji sprzedaży w miejscu wykonywania działalności, jeżeli prowadzenie PKiPR zostało zlecone biuru rachunkowemu,
 • dodatkowych ewidencji (w przypadku działalności kantorowych i lombardowych).

W przypadku wspólników spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych PKPiR powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników.

Resztę szczegółów dotyczących prowadzenia Księgi zawiera wspomniane w tekście rozporządzenie.

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: