Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą muszą podać numer konta bankowego w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wspólnicy spółki cywilnej oraz właściciele firm, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), mają obowiązek dostarczyć numer konta do urzędu skarbowego. Przepisy nie precyzują, jaki rachunek powinni posiadać przedsiębiorcy, ale  mechanizm podzielonej płatności można stosować tylko na rachunkach firmowych.

Przedsiębiorca – co do zasady – powinien używać rachunku bankowego do regulowania należności. Nie ma jednak obowiązku posiadania osobnego konta firmowego.

Przedsiębiorcy powinni mieć konto firmowe

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców transakcje muszą być wykonane za pomocą przelewów bankowych, jeśli:

  • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 złotych (transakcje w walutach obcych przelicza się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji).

Ustawa nie mówi jednak, czy przelew musi wyjść z rachunku prywatnego czy firmowego.

Przepisy ordynacji podatkowej wskazują jedynie, że zapłata podatków przez przedsiębiorcę, który prowadzi księgę rachunkową lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, następuje w formie polecenia przelewu.

Mikroprzedsiębiorcy mogą płacić gotówką

Obowiązku posiadania konta bankowego nie mają natomiast mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą podatek mogą płacić gotówką i w ten sam sposób odbierać zwrot. Kim jest mikroprzedsiębiorcą? Według ustawy to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych nie wyższy niż równowartość 2 milionów euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro.

Podzielona płatność – tylko dla kont firmowych

Obowiązek posiadania rachunku firmowego mają przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o zwrot VAT i chcą korzystać ze dobrowolnego split payment (mechanizmu podzielonej płatności). Mechanizm polega na regulowaniu zobowiązań w formie przelewu; kwota brutto zostaje przelana z rachunku bankowego nabywcy, a podatek VAT zostaje automatycznie pobrany ze specjalnego rachunku VAT. Rachunki takie są jednak tworzone tylko dla posiadaczy kont firmowych. Bez konta firmowego nie można korzystać ze split payment!

Dodatkowo zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment (w celu uszczelnienia VAT) do końca lutego 2022 roku. Obecnie trwają prace nad jego wprowadzeniem.

Konto prywatne czy firmowe – plusy i minusy

Osobiste konta bankowe są tańsze w utrzymaniu od rachunków firmowych.  Może się jednak zdarzyć, że bank zerwie umowę zawartą z osobą fizyczną, właśnie z tego powodu. Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie.

Należy pamiętać, że odsetki od środków na prywatnych rachunkach bankowych, powstałe w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, zostaną potraktowane jako prywatne. Oznacza to opodatkowanie podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatkiem Belki).

Przedsiębiorca może być także zobowiązany do rozliczenia przychodów z tytułu różnic kursowych. Oznacza to, że wszystkie przelewy na rachunku prywatnym będą musiały szczegółowo określać, które środki są prywatne, a które firmowe.  Ponadto w trakcie kontroli, podatnik będzie musiał udowodnić, że np. dana transakcja jest prywatna, a nie firmowa.

Prywatny rachunek do celów firmowych może oznaczać chaos i bałagan informacyjny. Może to powodować problemy karno-podatkowe podczas kontroli skarbowej. Mimo to, jest to legalne.

 

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: