Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Kiedy zatrudnić na umowę-zlecenie

Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określoną usługę na rzecz zleceniodawcy. Pozostawia dużo miejsca na swobodę zapisów. Jakie korzyści niesie ze sobą dla zleceniodawcy, a jakie dla osoby, która przyjmuje zlecenie?

Dlaczego umowa-zlecenie jest korzystna?

Taka umowa oznacza dla zleceniodawcy niższe niż w przypadku umowy o pracę koszty zatrudnienia. Dla zleceniobiorcy z kolei, oznacza większą elastyczność czasu pracy i brak bezpośredniego nadzoru. Na podstawie umowy zlecenia mogą być świadczone m.in. usługi outsourcingowe, np. informatyczne, księgowe czy prawne.

Wykonując umowę zlecenie, pracownik:

  • swobodnie organizuje swoją pracę,
  • nie jest podporządkowany zleceniodawcy,
  • nie musi wykonywać pracy w czasie i miejscu, wyznaczonym przez zleceniodawcę,
  • powinien otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej stawki minimalnej (w 2018 roku było to 13,70 zł brutto za godzinę, w 2019 – 14,70 zł brutto).

Ustawodawca nie określa formy oraz elementów umowy-zlecenia. Warto ją zawrzeć w formie pisemnej, która określa:

  • strony umowy,
  • przedmiot umowy,
  • czas, na jaki zostaje zawarta umowa,
  • wynagrodzenie.

Ze względu na ustalenie minimalnej stawki godzinowej, w umowie powinno się też określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Zlecenie wykonywane osobiście

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zleceniobiorca powinien wykonywać przewidziane w umowie czynności z należytą starannością i osobiście. W pewnych przypadkach, np. choroby własnej lub choroby bliskiej osoby, zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej.

Zleceniobiorca powinien na bieżąco informować zleceniodawcę o przebiegu prac i złożyć sprawozdanie z ich wykonania. Ponadto, obowiązany jest wydać zleceniodawcy wszystko, co przy wykonywaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby we własnym imieniu (art. 740 Kodeksu cywilnego).

Bez urlopu, ale z ZUS-em

Umowa-zlecenie nie przewiduje urlopu wypoczynkowego dla zleceniobiorcy. Istnieje jednak możliwość dodania zapisu dot. dni wolnych. Niestety, tego typu umowa nie wlicza się również do stażu pracy.

Osoba fizyczna, która wykonuje zlecenie na podstawie Kodeksu cywilnego, obligatoryjnie podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Obowiązkowo musi też płacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Z kolei ubezpieczenie chorobowe nie jest w jej przypadku obowiązkowe.

Zleceniodawca nie zawsze będzie objęty ZUS. W przypadku gdy pracownik, którego zamierzamy przyjąć na umowę-zlecenie, pracuje jednocześnie na innej umowie-zlecenie lub umowie o pracę, będzie podlegał pod ubezpieczenie ZUS z tytułu tej umowy, którą podpisał najwcześniej. Zleceniodawca nie ma obowiązku opłacania składek jedynie wówczas, gdy zawiera umowę-zlecenie z uczniem szkoły ponadpodstawowej bądź studentem, który nie ukończył 26 lat.

Wykonanie zlecenia

Zleceniodawca ma obowiązek:

  • pokryć te wydatki zleceniobiorcy, które są związane z należytym wykonaniem zlecenia (np. kosztów podróży służbowej),
  • zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie.

Zasada odpłatności umowy-zlecenia wynika z art. 735 par. 1 Kodeksu cywilnego, chyba że strony postanowią inaczej.

Wynagrodzenie z kolei, należy się po wykonaniu zlecenia (art. 744 Kodeksu cywilnego). Jeżeli umowa-zlecenie zawarta jest na okres dłuższy niż miesiąc, wynagrodzenie przysługuje za każdy przepracowany miesiąc.

Wypowiedzenie umowy

Jeżeli umowa-zlecenie nie stanowi inaczej, obie strony mogą ją wypowiedzieć w każdym momencie.  Okres na jaki została zawarta umowa nie ma na to wpływu. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, to wypowiedzenie powinno nastąpić w tej samej formie. Zleceniodawca powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poniósł, aby wykonać zlecenie.

W przypadku odpłatnego zlecenia, zleceniodawca musi wypłacić część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowej pracy zleceniobiorcy. W przypadku takiej umowy, brak ważnego powodu wypowiedzenia powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą strony, która wypowiada umowę.

Poza wypowiedzeniem, umowa-zlecenia ustaje także m.in. w przypadku wykonania umowy.

Zgodnie z art. 751 Kodeksu cywilnego, przysługuje dwuletni termin przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie i o zwrot poniesionych wydatków.

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: