Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Jak odzyskać dług – zasądzone należności i egzekucja komornicza

Uzyskanie korzystnego wyroku sądowego bądź nakazu zapłaty to ważny krok do odzyskania długu. Jeżeli dłużnik nadal ociąga się z płaceniem, możesz skorzystać z rozwiązań przewidzianych przez prawo: wystarczy nadać rozstrzygnięciom klauzulę wykonalności i zwrócić się do komornika.

 

 

Klauzula wykonalności

 

Nawet jeśli sąd wyda orzeczenie (wyrok, nakaz zapłaty), które stanowi tytuł egzekucyjny, po jego uprawomocnieniu, musisz opatrzyć je klauzulą wykonalności. Klauzula potwierdza rozstrzygnięcie sądu, co umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Innymi słowy , do akcji będzie mógł wkroczyć komornik.

Klauzula nadawana jest przez sąd, przed którym toczyła się sprawa:

 

 • na wniosek wierzyciela (w większości przypadków),
 • z urzędu (m.in. przy zasądzaniu alimentów, w niektórych sprawach z zakresu prawa pracy, przy nakazach zapłaty, wydawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym).

 

Wybór komornika

 

Klauzula powinna zostać nadana nie później niż w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Nie czeka Cię przy tym żadna opłata sądowa, ani kancelaryjna. Co ciekawe, sąd nadaje klauzulę wykonalności w formie postanowienia (nie wyroku).

Pozwany może złożyć zażalenie na postanowienie sądu. Ma taką możliwość w ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Może przy tym powołać się jedynie na zarzuty i uchybienia formalnoprawne.

Następnie musisz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Wcześniej możesz spróbować raz jeszcze wezwać dłużnika do zwrotu należności. Możliwe, że dłużnik mimo wszystko będzie chciał uniknąć egzekucji komorniczej.

 

Ruchomości i nieruchomości

 

Masz prawo wybrać dowolnego komornika, który pracuje na terytorium całej Polski. Wyjątkiem są sprawy o egzekucję z nieruchomości. Musisz jednak pamiętać,  że czynności, które są podejmowane poza rewirem danego komornika, zwiększają koszty egzekucji.

Po wyborze komornika składasz wniosek o wszczęcie postępowania. Wniosek powinien zawierać m.in. wskazówki, z jakich składników majątkowych chcesz egzekwować swoje roszczenie.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja może być przeprowadzona z:

 

 • ruchomości (sprzętu RTV, AGD, komputerowego, etc.);
 • wynagrodzenia za pracę (do połowy wysokości);
 • rachunku bankowego;
 • innej wierzytelności;
 • innych praw majątkowych (np. praw autorskich);
 • nieruchomości (komornik dokonuje oszacowania ich wartości, a biegły rewident wyceny, aby przekazać je do licytacji);
 • ułamkowej części nieruchomości;
 • ułamkowej części użytkowania wieczystego;
 • statków morskich;
 • przedsiębiorstwa;
 • gospodarstwa rolnego.

Nie musisz posiadać szczegółowej wiedzy na temat składników majątku. Komornik ma uprawnienia do poszukiwania majątku dłużnika. Praca komornika jest odpłatna i co do zasady pokrywa, płaci za nią  dłużnik. Wierzyciel opłaca jednak potencjalne zaliczki.

 

Ponowne wszczęcie egzekucji

 

Przeprowadzenie skutecznej egzekucji powinno doprowadzić do wyegzekwowania roszczenia głównego oraz wszelkich kosztów, opłat czy zaliczek.

 

Jeżeli postępowanie nie doprowadzi do pełnego zaspokojenia Twoich roszczeń, np. ze względu na brak możliwości ustalenia majątku dłużnika, istnieje szansa ponownego wszczęcia egzekucji w przyszłości. Można to zrobić np.  kiedy sytuacja finansowa dłużnika się poprawi. Roszczenia przedawniają się dopiero po 10 latach, a okres przedawniania biegnie od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji (nawet, jeśli termin przedawnienia roszczenia objętego pozwem był krótszy).

 

Zespół Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: