Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, w tym wynajmujesz prywatne mieszkanie, musisz się liczyć z koniecznością wystawienia rachunku, gdy klient go zażąda. Nie ma obowiązującego wzoru tego dokumentu ale musi zawierać wymagane dane.Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, w tym wynajmujesz prywatne mieszkanie, musisz się liczyć z koniecznością wystawienia rachunku, gdy klient go zażąda. Nie ma obowiązującego wzoru tego dokumentu ale musi zawierać wymagane dane. 

Rolnik nie wystawi rachunku ale wynajmujący tak
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zobowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.  Ale uwaga! Ordynacja podatkowa zawiera własną definicję działalności gospodarczej. Jest ona znacznie szersza niż w innych ustawach, na przykład w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Nawet jeżeli wynajmujesz prywatne mieszkanie możesz więc liczyć się z koniecznością wystawienia rachunku.

Ordynacja podatkowa przez działalność gospodarczą rozumie każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Warto w  tym miejscu zauważyć, że obowiązek ten nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, pod warunkiem, że nie zostały one przerobione sposobem przemysłowym. Jednak w przypadku, gdy sprzedaż dokonywana przez rolnika  odbywa się  w odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, które znajdują się poza obrębem uprawy lub hodowli, koniecznym jest wystawienie rachunku.

Bez podpisu ale z numerem

Rachunek nie ma ustalonego wzoru. Mogą to być więc na przykład druki opracowane przez podmiot, który zajmuje się ich sprzedażą albo wydruk z komputera, może być nawet odręcznie napisany. Ważne by zawierał wskazane poniżej dane.
Zgodnie z przepisami prawa podatkowego dokument ten powinien zawierać następujące informacje:
•    imiona i nazwiska, bądź nazwę lub firmę, wraz z adresem sprzedawcy lub wykonawcy usługi (osoby wystawiającej rachunek) oraz kupującego lub odbiorcy usługi (osoby odbierającej rachunek),
•    datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
•    określenie rodzaju i ilość towarów lub wykonanej usługi, oraz ich ceny jednostkowe,
•    ogólną sumę należności od odbiorcy rachunku, wyrażoną w postaci liczbowej oraz słownie.

Ponadto warto podkreślić, że od ubiegłego roku dokument ten nie musi być opatrzony ani odciskiem pieczęci na dokumencie, ani  podpisem, a także nie musi zawierać stosownej adnotacji "ORYGINAŁ” lub „KOPIA”.

Pilnuj terminów
Nabywca ma 3 miesiące by przedstawić żądanie wystawienia rachunku. Po upływie tego czasu możesz go wystawić ale nie masz już takiego obowiązku. Gdy wystawiasz rachunek pamiętaj, że masz na to 7 dni. Liczysz je albo od dnia wykonania usługi (dokonania sprzedaży), jeżeli takie żądanie trafiło do Ciebie zanim wykonałeś usługę lub dokonałeś sprzedaży albo od dnia zgłoszenia żądania, gdy zostało zgłoszone już po wykonanej usłudze lub dokonanej sprzedaży.

Nawet do 180 stawek dzienny za nieprawidłowe wystawienie rachunku
Istotnym wydaje się również, aby wspomnieć o tym, jak ważne jest prawidłowe wystawienie rachunku. Podatnik powinien liczyć się możliwością nałożenia na niego kary do 180 stawek dziennych (najniższa stawka wynosi 50 zł, a najwyższa 20 000 zł), w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że przedsiębiorca nie wystawia  rachunków lub faktur za wykonanie świadczenie lub nie przechowuje ich w należyty sposób.

Podstawa prawna: art. 87 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.),  § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.)

Małgorzata Jawińska, księgowa Tax CareMałgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

Podobne artykuły

mask
Jak wystawić fakturę w euro?
Jak wystawić fakturę w euro?
mask
Kiedy trzeba wystawić rachunek?
Kiedy trzeba wystawić rachunek?
mask
Jak prawidłowo rozliczyć podatek od sprzedaży mieszkania?
Jak prawidłowo rozliczyć podatek od sprzedaży mieszkania?

Zapisz się na newsletter

Najnowsze informacje dla firm, księgowość, kredyty, oszczędności.