Środek trwały powinien być wprowadzony do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego i skutkuje innym - późniejszym momentem rozpoczęcia amortyzacji.

Warunkiem koniecznym dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych składnika majątku, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest uprzednie wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych firmy. W sytuacji, gdy najpierw nastąpiło oddanie do używania, a dopiero w następnych miesiącach ujawnienie w ewidencji, amortyzację można rozpocząć dopiero od następnego miesiąca po wprowadzeniu do ewidencji.

Odpisy amortyzacyjne dopiero po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten lub wartość wprowadzono do stosownej ewidencji (wykazu). Momentem końcowym amortyzacji jest miesiąc, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór.
 
Na podstawie powyższego przepisu można wnioskować, iż warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia rozliczania w czasie wydatku poniesionego na nabycie danego składnika majątku jest jego ujęcie w ewidencji środków trwałych. Dopiero po wprowadzeniu środka trwałego do stosownej ewidencji podatnik zaczyna ujmować w kosztach podatkowych kwoty odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe wykorzystywane niezależnie od momentu ujęcia w ewidencji

Niekiedy może się jednak zdarzyć, że składnik majątku został przekazany do używania i był wykorzystywany w celach prowadzonej działalności gospodarczej jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych. To znaczy moment przekazania środka trwałego do używania wyprzedził wpis do ewidencji. W takiej sytuacji prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji, co uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Można zatem stwierdzić, iż czynnikiem determinującym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych jest wprowadzenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji, a nie moment wystawienia dokumentu, potwierdzającego ich przyjęcie do używania. Stanowisko to zostało potwierdzone w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego, wydanym przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w dniu 09 sierpnia 2007 r. (sygnatura akt 1471/DPR2/423-87/07/JB).

Iwona Cackowska
Tax Care
 Iwona Cackowska

Podobne artykuły

mask
Wypłaty z konta: słone prowizje za dostęp do firmowej gotówki
Wypłaty z konta: słone prowizje za dostęp do firmowej gotówki
mask
Kto jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Kto jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
mask
Jak zaokrągla się podatek i podstawę opodatkowania?
Jak zaokrągla się podatek i podstawę opodatkowania?

Zapisz się na newsletter

Najnowsze informacje dla firm, księgowość, kredyty, oszczędności.