Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą niemalże codziennie spotykają się z fakturami. Warto zatem wiedzieć jakie elementy powinna zawierać prawidłowo wystawiona, stwierdzająca dokonanie sprzedaży, faktura.Przepisy podatkowe nie narzucają ściśle określonego, jednolitego wzoru faktury. Ustawodawca ograniczył się tylko i wyłącznie do wymienienia elementów, jakie muszą znajdować się na prawidłowo wystawionej fakturze.

Elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się na fakturze

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2008r., na fakturze muszą znaleźć się obowiązkowo:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
3) numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
8) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
9) stawki podatku;
10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Podpis nie jest wymagany

Paradoksalnie, mimo iż faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży, dla ważności faktury nie jest wymagany podpis zarówno sprzedawcy jak i nabywcy towarów lub usług.  Podobnie, warto podkreślić, że dla ważności faktury również nie jest wymagany odcisk pieczęci firmowej wystawiającego fakturę. Podatnik powinien jednak pamiętać, że przepisy przewidują dwa wyjątki od tej reguły, mianowicie faktury VAT RR oraz faktury wystawiane przez nabywców, które muszą zostać opatrzone stosownym podpisem.


 Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
 Iwona Cackowska, księgowa Tax Care

Podobne artykuły

mask
Co to jest faktura VAT MP?
Co to jest faktura VAT MP?
mask
Co to jest faktura elektroniczna?
Co to jest faktura elektroniczna?
mask
Co to jest faktura VAT marża?
Co to jest faktura VAT marża?

Zapisz się na newsletter

Najnowsze informacje dla firm, księgowość, kredyty, oszczędności.