Czy świadek może uzyskać zwrot kosztów związanych z wizytą w urzędzie?

Obowiązek stawienia się w organie podatkowym, wiąże się dla świadka z poniesieniem różnego rodzaju wydatków, w tym kosztów podróży, a także utraconego zarobku w związku
z nieobecnością w miejscu zatrudnienia. Warto zatem wiedzieć, jakie warunki należy spełnić,
aby móc ubiegać się o ich zwrot.Czy świadek może uzyskać zwrot kosztów związanych z wizytą w urzędzie?

Obowiązek stawienia się w organie podatkowym, wiąże się dla świadka z poniesieniem różnego rodzaju wydatków, w tym kosztów podróży, a także utraconego zarobku w związku
z nieobecnością w miejscu zatrudnienia. Warto zatem wiedzieć, jakie warunki należy spełnić,
aby móc ubiegać się o ich zwrot.
Osoba wezwana przez fiskusa w charakterze świadka powinna stawić się w wyznaczonym miejscu
i czasie w celu złożenia zeznań (obowiązek ten nie dotyczy np. osób chorych albo posiadających inne ważne przyczyny). Obowiązek osobistego stawienia się jest z zasady ograniczony tylko
do obszaru województwa, w którym świadek zamieszkuje lub przebywa. W innym przypadku organ podatkowy korzysta z pomocy urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania, czy pobytu i zleca przesłuchanie konkretnej osoby.

Tylko niektóre koszty podlegają zwrotowi

Przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych w związku z osobistym stawiennictwem na wezwanie fiskusa. Organ podatkowy zobowiązany jest do zwrotu kosztów postępowania, obejmujących swoim zakresem wydatki  na transport, jak również koszty noclegu czy też odszkodowanie za wynagrodzenie, utracone  w wyniku nieobecności w pracy na skutek osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Należy jednak przy tym pamiętać, że zwrotowi podlegają wydatki faktycznie poniesione, ale tylko do limitów określonych w Dekrecie o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (dekret ten znajduje zastosowanie także do postępowań podatkowych prowadzonych przez organy administracji skarbowej).

Tylko na wniosek

Trzeba jednak pamiętać, że organ z własnej inicjatywy nie przyzna zwrotu kosztów, jakie poniósł świadek. Niezbędne jest w tym celu złożenie wniosku. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży należy zgłosić organowi podatkowemu, który prowadzi postępowanie. Co ważne trzeba to zrobić przed wydaniem decyzji w danej sprawie, inaczej roszczenie to zostanie utracone. 

Koszty transportu


Świadek zamieszkały w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania przesłuchania, może żądać zwrotu kosztów podróży tam i z powrotem - z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności .

Warto przy tym pamiętać, że istnieje możliwość przyznania zwrotu kosztów podróży świadkowi zamieszkałemu bliżej niż wspomniane już 10 km, jednak w odległości nie mniejszej niż 4 km
od miejsca wykonywania czynności urzędowej, poda warunkiem, że przemawiają za tym względy słuszności.

Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, że w  przypadku, gdy kilku świadków korzystało z jednego pojazdu na wspólny koszt, każdemu z nich przysługuje zwrot w części, obliczonej na zasadach proporcji.

Nie tylko koszty transportu

Oprócz wskazanych powyżej kosztów transportu, świadek może domagać się zwrotu wydatków poniesionych również na inne cele, pod warunkiem, że są one bezpośrednio związane z koniecznością wizyty w urzędzie skarbowym.

Należą do nich:

•    wydatki gastronomiczne, tzw. „strawne” – wypłacane świadkowi w wysokości 9 zł dziennie
w przypadku, jeżeli pobyt w urzędzie i podróże w obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin;
•    koszt noclegu – wypłacane świadkowi w przypadku, gdy nie zostanie on zwolniony przez urząd w dniu, na który został wezwany, w wysokości do 9 zł za nocleg;
•    odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie fiskusa, przyznawane w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku,
jednak nie wyżej niż 30 zł dziennie.

Małgorzata Jawińska, księgowa Tax CareMałgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

Podobne artykuły

mask
Na jaki zwrot VAT mogą liczyć podatnicy remontujący mieszkanie?
Na jaki zwrot VAT mogą liczyć podatnicy remontujący mieszkanie?
mask
Na zwrot podatku VAT przedsiębiorcy będą czekać tylko 30 dni
Na zwrot podatku VAT przedsiębiorcy będą czekać tylko 30 dni
mask
Na jaki zwrot VAT mogą liczyć podatnicy remontujący mieszkanie?
Na jaki zwrot VAT mogą liczyć podatnicy remontujący mieszkanie?

Zapisz się na newsletter

Najnowsze informacje dla firm, księgowość, kredyty, oszczędności.