Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni pamiętać i zwracać szczególną uwagę na terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia swoim pracownikom. Jednakże, rzeczywistość gospodarcza pokazuje, że dość często zdarzają się sytuacje, w których wypłata należności następuje z opóźnieniem. Rezultatem takich niedociągnięć jest konieczność naliczenia odsetek od zaległego wynagrodzenia.  Jak zatem traktować należne odsetki w świetle przepisów prawa podatkowego?Prowadząc działalność gospodarczą należy zwracać szczególną uwagę na terminowe wypłacanie należnych wynagrodzeń pracownikom. Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że w razie jakichkolwiek opóźnień są zobowiązani do naliczenia i wypłacenia ustawowych odsetek od zaległej sumy wynagrodzenia, jeśli tylko pracownik wystąpi z takim żądaniem lub kwestia ta została uregulowana na przykład w umowie o pracę.  Niestety rzeczywistość pokazuje, że sytuacje, w których należne zobowiązanie wobec pracowników wypłacane jest  bez zachowania stosownego terminu, zdarzają się dość często.

Pracownikowi należą się odsetki…
Ponadto, bezsporną  niedogodnością związaną z niewywiązaniem się z obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzeń  jest konieczność naliczenia i wypłacenia ustawowo określonych odsetek, o ile pracownik wystąpi z takim żądaniem lub kwestia ta została uregulowana  w umowie o pracę. Wielu podatników posiada w tym momencie wątpliwości, czy kwota naliczonych odsetek stanowi dla pracownika przychód i w związku z tym czy powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym a także ewentualnie według jakich zasad – czy jako kapitały pieniężne czy też jako przychód ze stosunku pracy.

…ale nie płaci od nich podatku
Kwota zaległego wynagrodzenia wypłacana pracownikowi stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, ale odsetki od takiego nieterminowo wypłaconego świadczenia są zwolnione od podatku dochodowego. Wynika to bezpośrednio z art.  21. Ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT, zgodnie z którym odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń  i innych świadczeń o charakterze, między innymi, wypłaty ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także pracy nakładczej są zwolnione z opodatkowania.


Dominik Mędrzycki,  księgowy Tax Care


 Dominik Mędrzycki ksiegowy Tax Care

Podobne artykuły

mask
Jak opodatkowane są przychody z nieujawnionych źródeł?
Jak opodatkowane są przychody z nieujawnionych źródeł?
mask
Jak jest opodatkowane budownictwo społeczne?
Jak jest opodatkowane budownictwo społeczne?
mask
Odsetki od kredytu pozwalają przedsiębiorcy obniżyć podatek o kilkaset złotych
Odsetki od kredytu pozwalają przedsiębiorcy obniżyć podatek o kilkaset złotych

Zapisz się na newsletter

Najnowsze informacje dla firm, księgowość, kredyty, oszczędności.