Nabywasz usługę noclegową w związku z wyjazdem służbowym albo zapewniasz nocleg swoim pracownikom, gdyż przyjęte zlecenie realizowane jest w innej miejscowości? Choć zakup jest związany z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, VAT-u jednak nie można odliczyć. Przepisy ustawy przewidują bowiem pozycje całkowicie wyłączone z możliwości skorzystania z tego prawa. Jedną z nich stanowią usługi noclegowe.Nabywasz usługę noclegową w związku z wyjazdem służbowym albo zapewniasz nocleg swoim pracownikom, gdyż przyjęte zlecenie realizowane jest w innej miejscowości? Choć zakup jest związany z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, VAT-u jednak nie można odliczyć. Przepisy ustawy przewidują bowiem pozycje całkowicie wyłączone z możliwości skorzystania z tego prawa. Jedną z nich stanowią usługi noclegowe.

Odliczenie podatku VAT naliczonego to prawo przysługujące przedsiębiorcom, będącym podatnikami VAT, którzy dokonują zakupów towarów i usług, wykorzystywanych do wykonywani czynności podlegających opodatkowaniu. Odliczenie to pozwala na zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług, które należy odprowadzić na rzecz organu podatkowego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie transakcje podlegają wspomnianemu odliczeniu. Przepisy prawa podatkowego przewidują wyłączenia. Należy do nich między innymi zakup usług noclegowych, przy których VAT zawarty w cenie nabycia nie podlega odliczaniu od wartości VAT należnego.

Choć regulacja ta wydaje się być dość jednoznaczna, w przypadku usług hotelarskich i gastronomicznych bardzo często  pojawiają się uzasadnione wątpliwości.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego
Odliczenie podatku VAT polega na pomniejszeniu wartości podatku należnego z tytułu dokonanej sprzedaży o kwotę podatku naliczonego, czyli podatku zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Efektem tego działania jest obniżenie wartości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, który należy odprowadzić na rzecz organu podatkowego lub też powstaniem nadwyżki, która może zostać zwrócona podatnikowi na jego rachunek bankowy lub też zaliczona w poczet spłaty ewentualnego zobowiązania w kolejnym okresie rozliczeniowym.  Wybór jednaj z tych opcji zależy od preferencji podatnika.

Dla przypomnienia, pod pojęciem podatku naliczonego rozumie się w szczególności wartość podatku, wynikającą z faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług, a w przypadku importu sumę kwot podatku wynikającą z dokumentu celnego.

Nie zawsze jednak istnieje możliwość odliczenia kwoty podatku należnego. Wynika to wprost z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym  przedsiębiorcy  przysługuje prawo do odliczenia VAT z zasady tylko w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Oznacza to, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a nabyte towary i usługi przejawiają bezpośredni i bezsporny związek z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Od powyższej reguły istnieją jednak pewne odstępstwa. Ustawa przewiduje bowiem wyjątki  rozszerzające prawo do odliczenia VAT na sytuacje, w których podatek naliczony nie jest związany z czynnością opodatkowaną. Można tu wskazać np. dostawy towarów lub świadczenie usług przez podatnika poza terytorium kraju, pod warunkiem, że podatek VAT podlegałby odliczeniu, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Wyłączenia z możliwości odliczenia
Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że choć spełnienie warunku pozwalającego  na odliczenie kwoty VAT naliczonego, polegającego na bezspornym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest konieczne, zdarzają się przypadki w których wymóg ten jest niewystarczający. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT  obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Warto jednak wiedzieć, że istnieje pewna możliwość odliczenia kwoty przeznaczonej na nabycie tego typu usług od wartości podatku należnego. Zdarza się to jednakże tylko w przypadku, jeżeli stanowią one usługi pomocnicze, będące składnikiem złożonego pakietu – usługi kompleksowej.

Pomimo, iż z zasady  każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Oznacza to zatem, że w przypadku gdy kilka świadczeń jest  tak ściśle związanych, że w aspekcie gospodarczym stanowią obiektywnie jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności uznaje się za jednolite świadczenie do celów VAT. Oznacza to, że można odliczyć VAT od noclegów, np. gdy przedmiotem świadczenia jest usługa szkoleniowa.

Stanowisko to zostało przedstawione w interpretacji podatkowej o sygnaturze  IPPP2/443-1381/11-2/RR,  wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Adam Bujalski, księgowy Tax CareAdam Bujalski, księgowy Tax Care

Podobne artykuły

mask
Kiedy można stosować amortyzację degresywną
Kiedy można stosować amortyzację degresywną
mask
Czy można amortyzować środek trwały otrzymany w formie darowizny?
Czy można amortyzować środek trwały otrzymany w formie darowizny?
mask
Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?
Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Zapisz się na newsletter

Najnowsze informacje dla firm, księgowość, kredyty, oszczędności.